عکاسی صنعتی عکاسی تبلیغاتی

انتخاب یك زاویه درست‌ در عكاسی

بیشتر عكس‌های پرتره طوری گرفته می‌شوند كه دوربین دقیقاً هم سطح چشم‌ها قرار دارد. این كار هیچ دلیل و قانون خاصی ندارد و احتمالا به نوعی عادت قدیمی باز‌‌می‌گردد.   وقتی برای اولین بار یك ادامه مطلب…

By 92, ago