تعریف عکس هوایی

 

ثبت انی جزییات عوارض زمین را روی صفحه کاغذ “توسط دوربینی که کف هواپیما استقرار یافته ” عکس هوایی گویند که از فاصله کانونی عدسی ، ارتفاع دوربین از سطح زمین و لحظه عکس برداری و فیلم و فیلتر بکار رفته متابعت می کند . هر عکس هوایی را ترکیبی از تصاویر می دانند که عوامل لازم برای تفسیر را در اختیار مفسر می گذارد .

 

ویژگی عکس های هوایی

 

اندازه متعارف عکس های هوایی معمولی 23 در 23 سانتی متر است . برای شناسایی و تفسیر بهتر عکس های هوایی اطلاعاتی بر روی ان درج شده است .اطلاعاتی چون :

 

شماره خط پرواز ، شماره عکس در خط پرواز ، سال عکس برداری در تقویم میلادی ، شماره بلوک عکس ، نشانه های اطمینان که مرکز عکس را برای مان مشخص می کند . ارتفاع پرواز ، ساعت عکس برداری ، مقیاس عکس و در نهایت شماره حلقه فیلم نشان داده می شود .

 

 

انواع عکس های هوایی

 

عکس های هوایی را بر اساس زاویه بین محور دوربین و صفحه عکس ، به دو دسته عکس های هوایی عمودی و مایل تقسیم کرده اند.

در عکس های هوایی عمودی دوربین بر صفحه عکس عمود است . در صورتی که در عکس مایل ، محور دوربین با صفحه عکس زاویه ای کمتر از 90 درجه تشکیل می دهد .

در عکس های هوایی مایل محور دوربین با خط شاقول زاویه ای تشکیل می دهد که به ان زاویه کجی می گویند .اندازه این زاویه نباید از 4-6 درجه بیشتر باشد ، خط شاقولی که از مرکز عدسی دوربین بگذرد . صفحه عکس را در نقطه ای به نام نقطه شاقول قطع می کند .در عکس های هوایی عمودی ، مرکز عکس و نقطه شاقول منطبق هستند .عکس های هوایی معمولی به صورت عمودی گرفته می شوند . از عکس های مایل فقط در موارد خاص استفاده می گردد. مقیاس عکس در عکس هوایی عمودی تقریبا در همه جا یکنواخت است . اما در عکس هوایی مایل مقیاس عکس در قسمت عقب عکس کوچکتر و در فسمت  جلو بزرگتر است.

 

موزاییک عکس های هوایی

 

اگر عکس های هوایی یک منطقه را با توجه به همپوشی طولی و عرضی انها کنار هم قرار داده و منطبق کنیم موزاییک منطقه تهیه می شود که به ان موزاییک کنترل نشده می گویند . اگر تعدادی از فاصله های روی موزاییک را با توجه به مقیاس عکس با فاصله های روی زمین تنظیم کنیم ، موزاییک نیمه کنترل شده به دست می اید .در صورتی که تمام فاصله های روی موزاییک با فاصله های روی زمین منطبق گردد . موزاییک کنترل شده حاصل می شود .اغلب نام عوارض را بر روی موزاییک کنترل شده مشخص می کنند در این صورت به ان نقشه عکس گویند.

درنقشه عکس ، عوارض به صورت سه بعدی و در محل دقیق خود نشان داده شدهاند.بنابرین نقشه عکس دقیق تر و مستند تر از نقشه توپوگرافی می باشد.