‌لنز:

یكی‌ از اساسی‌ترین‌ ابزار عكاسی‌ لنزها هستند. خصوصیات‌ یك‌ لنز عبارت‌ است‌ از فاصله‌ كانونی‌ لنز،سرعت‌ لنز و قدرت‌ پوششی‌ لنز.

الف‌) فاصله‌ كانونی‌ لنز:

عبارت‌ است‌ از فاصله‌ بین‌ مركز نوری‌ عدسی‌ تا فیلم‌ اگر سوژه‌ در بی‌نهایت‌ باشد وتصویر آن‌ روی‌ فیلم‌ به‌ صورت‌ واضح‌ تشكیل‌ شود، این‌ فاصله‌ روی‌ دهانه‌ لنز (برچسب‌ میلیمتر) حك‌می‌شود. فاصله‌ كانونی‌ و اندازه‌ تصویر تشكیل‌ شده‌ نسبت‌ مستقیم‌ دارند یعنی‌ هر چه‌ فاصله‌ كانونی‌ لنزبیشتر باشد تصویر تشكیل‌ شده‌ روی‌ فیلم‌ بزرگتر و زاویه‌ دید یا فضای‌ دیده‌ شده‌ از دریچه‌ دوربین‌ كوچكترخواهد بود. پس‌ اگر عكاس‌ بخواهد (بدون‌ كم‌ كردن‌ فاصله‌ بین‌ دوربین‌ و سوژه‌) تصویری‌ بزرگتر مثلا دوبرابر تصویر كنونی‌ به‌ دست‌ آورد باید از لنزی‌ با فاصله‌ كانونی‌ دوبرابر استفاده‌ كند. هر چه‌ فاصله‌ كانونی‌لنز كمتر باشد تصویر كوچكتر بوده‌ و زاویه‌ دید بیشتر است‌ یعنی‌ عكاس‌ فضای‌ بیشتری‌ را از ویزور یاچشمی‌ دوربین‌ می‌بیند.

 

ب‌) سرعت‌ لنز:

عبارت‌ است‌ از ظ‌رفیت‌ لنز برای‌ عبوردهی‌ نور. هر چه‌ قط‌ر لنز بیشتر باشد نور بیشتری‌ ازخود عبور می‌دهد و سرعت‌ لنز بیشتر خواهد بود. از ط‌رفی‌ هر چه‌ فاصله‌ كانونی‌ لنز بیشتر باشد نور كمتری‌به‌ فیلم‌ رسیده‌ و سرعت‌ لنز كمتر خواهد بود. نسبت‌ فاصله‌ كانونی‌ لنز به‌ قط‌ر لنز عددی‌ به‌ دست‌ می‌دهد كه‌بیانگر سرعت‌ لنز است‌. هر چه‌ این‌ عدد بیشتر باشد (یعنی‌ فاصله‌ كانونی‌ بیشتر بود. یا قط‌ر لنز كمتر باشد)سرعت‌ لنز كمتر خواهد بود. مثلا لنزی‌ با فاصله‌ كانونی‌ ‌ ۵۰  میلیمتر و قط‌ر عدسی‌ ‌ ۲۵  میلیمتر دارای‌ سرعت‌‌۲۵/۵۰  یا F/۲  است‌. سرعت‌ لنز همان‌ عدد دیافراگم‌ برای‌ بازترین‌ حالت‌ دیافراگم‌ است‌.

 

ج‌ ) قدرت‌ پوششی‌ لنز:

عبارت‌ است‌ از توانایی‌ لنز برای‌ یكنواخت‌ پوشاندن‌ و واضح‌ نشان‌ دادن‌ تصویرسوژه‌ در تمامی‌ سط‌ح‌ نگاتیو یا فیلم‌ عكاسی‌، معمولا با تنگ‌تر كردن‌ دیافراگم‌ قدرت‌ پوششی‌ لنز تا حدی‌افزایش‌ می‌یابد.

▪ در زیر به‌ ذكر انواع‌ لنزها می‌پردازیم‌‌:

۱) لنزهای‌ استاندارد:

دارای‌ فاصله‌ كانونی‌ حدود  ۵۰  میلیمتر بوده‌ و زاویه‌ دید آنها  ۵۵  تا  ۶۰  درجه‌ است‌.

این‌ لنزها دارای‌ وقت‌ كافی‌، قدرت‌ پوششی‌ قابل‌ قبول‌ و سرعت‌ مناسبی‌ هستند.

۲) لنزهای‌ واید:

فاصله‌ كانونی‌ كمتر از  ۵۰  میلیمتر و حوزه‌ دید گسترده‌ای‌ ‌ (۶۰  تا  ۱۰۰  درجه‌) دارند. درمواقعی‌ كه‌ فاصله‌ سوژه‌ تا دوربین‌ كم‌ باشد و نتوان‌ تمام‌ سوژه‌ را در تصویر جای‌ داد (مثلا در اتاقهای‌ منازل‌هنگام‌ گرفتن‌ عكسهای‌ دسته‌ جمعی‌) از این‌ لنزها استفاده‌ می‌شود. باید دقت‌ كرد كه‌ این‌ لنزها در فواصل‌ خیلی‌كم‌ باعث‌ تغییر شكل‌ تصویر سوژه‌ به‌ شكل‌ خنده‌آوری‌ می‌شوند.

 

۳) لنزهای‌ تله‌فوتو:

فاصله‌ كانونی‌ آنها زیاد بوده‌ و حوزه‌ دید كوچكی‌ (كمتر از  ۵۰  درجه‌) دارند. از این‌ لنزهابرای‌ عكاسی‌ از سوژه‌های‌ در فواصل‌ دور استفاده‌ می‌گردد. باید دقت‌ كرد كه‌ اثر لرزش‌ دست‌، روی‌ عكس‌، ردهنگام‌ استفاده‌ از این‌ لنزها زیاد است‌ و باعث‌ تار شدن‌ عكس‌ می‌گردد و بهتر است‌ از سه‌ پایه‌ استفاده‌ كنیم‌‌.

۴) لنزهای‌ زوم‌:

این‌ لنزها یك‌ باره‌ از فواصل‌ كانونی‌ مثلا فواصل‌ كانونی‌ بین‌ ‌ ۴۳  تا  ۸۶  میلیمتر را در اختیارعكاس‌ قرار می‌دهند. با استفاده‌ از این‌ لنزها می‌توان‌ سریعا و بدون‌ تغییر مكان‌ دوربین‌ از سوژه‌های‌ دور یانزدیك‌ عكسبرداری‌ كرد.

۵) لنزهای‌ كمكی‌:

این‌ لنزها ط‌وری‌ ساخته‌ شده‌اند كه‌ می‌توانند جلوی‌ لنزهای‌ معمولی‌ نصب‌ شده‌ و فواصل‌ كانونی‌ آن‌ را كم‌و یا زیاد كنند.